Feb. 29, 2016

Episode 029: Mike Wroblewski-Engage in Kaizen with People not to People

Episode 029: Mike Wroblewski-Engage in Kaizen with People not to People